Letos Vánoce nebudou !

"Tak je zrušte, nebo dostanete pokutu", prohlásila úřednice Stavebního úřadu v Pardubicích, když jsme se před časem zeptali, zda budeme moci uskutečnit dlouhodobě propagované tradiční Vánoce v Perníkové chaloupce s charitativní akcí "Dejte dárek Ježíškovi".
Je smutnou skutečností, že budova Perníkové chaloupky byla bez úředně ověřené stavební dokumentace užívána celých 125 let (od roku 1882), přičemž teprve současný majitel ji - v souladu s novým stavebním zákonem - nechal zhotovit autorizovaným architektem a předložil ji Stavebnímu úřadu k ověření. V rozsahu a obsahu, který požaduje § 4 vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Dle ustanovení § 125 odst 4) stavebního zákona jsme dne 3.10.2008 požádali, aby stavební úřad dokumentaci stávajícího stavu ověřil a po jednom ověřeném výtisku ji zaslal na naši adresu (zástupci vlastníka) a Obecnímu úřadu v Rábech.
Ačkoliv si stavební úřad mohl vyžádat doplnění, změnu či přepracování předložené dokumentace stávajícího stavu, v čemž bychom nepochybně neprodleně vyhověli, nařídil 6.11.2008 dle našeho právního názoru neoprávněně zákaz užívání stavby a uložil nám požádat o změnu užívání stavby se zdůvodněním, že "naposledy byla užívána jako Ústav sociální péče (dle sdělení Obecního úřadu Ráby)".
Ústav sociální péče nepochybně nebyl účelem kterékoliv místnosti či celé stavby ve smyslu stavebního zákona, ale názvem instituce či nájemce, jenž konkrétní místnosti užíval ke konkrétním účelům kulturním, vzdělávacím, zábavním, stravovacím, ubytovacím i léčebným. Před ním objekt sloužil jako Domov důchodců, ještě dříve v něm sídlilo Zednické učiliště, Penzion pod Kunětickou horou, Lovecký zámeček...
Přitom § 125 odst. 2 stavebního zákona výslovně uvádí, že v takovém případě chybějící dokumentace "stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad."
Jsme přesvědčeni, že současné využití budovy pod názvem "Perníková chaloupka" navazuje na kulturní, vzdělávací, stravovací a zábavní služby předchozích nájemců, že stavba je k těmto účelům vybavena (tuto skutečnost koneckonců Stavební úřad v písemném vyhotovení zákazu užívání budovy potvrzuje) a že ani kapacita dřívějšího zatížení stavby cca 100 osob trvale žijících dětských i dospělých klientů a obsluhujícího personálu není dosud využita.
V zájmu větší právní jistoty jsme již v březnu 2008 Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic písemně poděkovali za poskytnutou součinnost s marným hledáním stavební dokumentace v archívech a oznámili jsme mu dle § 126 stavebního zákona, k jakým činnostem budovu užíváme. Na toto oznámení Stavební úřad v zákonné lhůtě 30 dnů nijak nereagoval - v takovém případě "má se za to, že se změnou v užívání stavby souhlasí" (§ 127 odst.2 stavebního zákona).
Ačkoliv jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu s právem, ve snaze o co nejrychlejší odstranění administrativní překážky jsme se nyní podvolili požadované proceduře úředního rozhodnutí a požádali jsme o následující změnu účelu:
Dosavadní účely užívání: zařízení občanské vybavenosti se sociálním zázemím (WC) a s kulturními, vzdělávacími, zábavními, stravovacími i léčebnými službami Ústavu sociální péče, prodejna specializovaného maloobchodu, prezentační a informační kancelář dle Rozhodnutí povolení změny v užívání stavby z 5.11.2004.
Nové účely užívání: zařízení občanské vybavenosti se sociálním zázemím (WC) a s kulturními, vzdělávacími, zábavními i stravovacími službami v rozsahu rychlého občerstvení, prodejna specializovaného maloobchodu, prezentační a informační kancelář.
Územní plán o závazných částech ÚPSÚ Pod Kunětickou horou obce Ráby definuje lokalitu jako území občanské vybavenosti mj. pro kulturní, školská, sociální, církevní, zdravotnická a sportovní zařízení, zábavní střediska a objekt č.p.38 zmiňuje jako Lovčí zámeček z r.1882 v alpském stylu. V Katastru nemovitostí je uveden způsob využití budovy "občanská vybavenost".
K žádosti jsme přiložili požadovaná závazná stanoviska dotčených orgánů, pozitivní závěr mají i všechny nyní i dříve provedené periodické revize a požárně bezpečnostní řešení stavby.
Omlouváme se všem návštěvníkům, že letos Vánoce v Perníkové chaloupce nebudou. Na poezii není vhodná doba - nezbývá než čekat, až Úřad rozhodne.

Luděk Šorm, ježibabolog

PS: Dne 28.1.2009 nabylo právní moci Rozhodnutí o změně v užívání stavby bez stavebních úprav...